Menu

Proč si vybrat tepelné čerpadlo?

Při současných průměrných nákladech cen za teplo a TUV  z centrálních výtopen ( CZT)  v  České republice v rozmezí 520 - 790 Kč / GJ je základní velkou výhodou při použití tepelných čerpadel  nízká provozní cena získání tepla a TUV za cenu  195 - 280 Kč / Gj. Je to v současné době nejlevnější způsob vytápění. Roční provozní náklady na vytápění se po instalaci tepelného čerpadla sníží o 50 až 70% oproti použití CZT.


Vzhledem k charakteru provozu nevznikají žádné exhalace, tepelné čerpadlo je šetrné k životnímu prostředí, tím pádem nehrozí zatížení tohoto způsobu vytápění ekologickou daní, jak se uvažuje u tuhých paliv a dokonce i u plynu. Doba návratnosti investice je cca 7 let. Vyšší pořizovací náklady jsou nahrazeny nízkými provozními náklady. Vaše závislost na energiích se uplatní pouze na dodávce el. Energie. Ta je zařazena do lepší tarifní sazby (D56d) oproti současnému tarifu (D02d).

 

2.  Je tepelné čerpadlo vhodné pro otopný systém bytových domů?

Tepelné čerpadlo pro bytový dům je vhodné jak pro vytápění bytového domu, pro výrobu teplé vody. S umístěním čerpadla také není žádný významný problém, lze jej umístit kamkoliv v domě (do sklepa, do staré kočárkárny, sušárny nebo  prádelny,  i na střechu bytového domu).

3. Lze tepelné čerpadlo použít ve stávající otopné soustavě?

Ano, pokud je stávající otopná soustava schopna vytopit objekt na Vámi požadovanou teplotu při vstupní teplotě vody do radiátorů cca 50-55°C. V případě , že je otopná soustava postavena na vyšší tepelnou zátěž to není rovněž zásadní problém. Je potřeba upravit poměr průtoku teplé vody tak, aby vyhovovala požadavkům bytového domu. 

4. Je možno použít jiný zdroj tepla jako doplňkový?

Ano, je to možné. Jedná se o tzv. bivalentní zdroj. Pro tento náhradní zdroj tepla je vhodné použít elektrokotel, ovšem není problém použít kotel plynový, nebo i páru či teplou vodu (z rozvodů CZT), je-li dostupná. 

5. Je nutné použít akumulační nádrže a kolik zaberou místa?

Není to podmínka, ovšem z praxe se doporučuje použít akumulační nádrže a to především proto, že v bytovém domě je odběr odlišný od běžné potřeby. Proto je třeba, aby bylo teplá voda vždy v dostatečné zásobě. To je důležité hlavně pro ekonomický provoz systému a také pro vlastní technologii tepelného čerpadla, jejíž záměrem je mít co nevyrovnanější bilanci tepla z hlediska optimální ekonomiky provozu. Pro bytový dům o 40 bytech postačícca 3ks akumulačních nádrží o objemu 750 litrů. Potřebná velikost zastavěného prostoru je cca. 3,5 m2 při výšce 180 cm.

6. Je v tepelném čerpadle ekologické chladivo?

Ano. Tepelná čerpadla pracují vždy s ekologicky vhodnými chladivy R 410 A, která neobsahují chlor a nepoškozují ozónovou vrstvu. Tento uzavřený systém je nutné jedenkrát ročně kontrolovat a revidovat.Většinou se to spojuje s běžnou uživatelskou údržbou, která je podmínkou kvalitního ekonomického provozu.

 

7. Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?

Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti ledničky nebo mrazničky. V současné době z pohledů instalací dosahují TČ velmi nízké hlučnosti a to především proto, že převážná část realizací je umístěna uvnitř budov. Pro ventilaci jsou budovy opatřeny průduchy, jež jsou osazeny tlumícími mřížkami, takže v okolí domu dosahuje nejvyšší hlučnost 38 dB. TČ instalované v kočárkárně bytového domu, nebo v kotelně, je pro byt nad tímto prostorem neslyšitelné především díky použití speciálních silentbloků k odpružení a akustických krytů. Kvalitní realizační společnost umožní každému vážnému zájemci ověřit si hlučnost na referenčních zakázkách.

8. Jaká je životnost tepelných čerpadel?

Srdcem TČ je kompresor, či více kompresorů, a elektronická část. Životnost kompresoru je 20-25 let.Po skončení jeho životnosti jej lze  bez jakýchkoliv problémů vyměnit za nový. Spočítáme-li , že životnost kompresoru je v minimu 20 let, tak při návratnosti celé investice za 7 let máme TČ celkem 3x zpět.  Obecně životnost tepelného čerpadla závisí na místních klimatických a provozních podmínkách a především také na kvalitně provedené instalaci a servisu TČ.

9. Při jakých teplotách jsou schopna pracovat tepelná čerpadla „vzduch-voda“?

Tepelná čerpadla „vzduch-voda“ pro bytové domy jsou schopna velmi efektivně pracovat do teploty venkovního vzduchu –20 °C v případě, že se jedná o otopnou soustavu s otopnými tělesy. Lze řešit i jiné systémy venkovní kondenzace, ale převážně jsou velmi nákladné a také neumístitelné pro nedostatek místa.

10. Jaké jsou prostorové nároky na umístění tepelného čerpadla „vzduch-voda“?

Nároky na prostor jsou dle našich zkušeností minimální . Pro vnitřní umístění TČ je potřeba místnost s akumulačními nádržemi pro bytový dům 40 bytů o velikosti 16-18m2. Tato plocha může být využita i prostřednictvím 2, či 3 menších místností. Pro větrání se použijí průrazy zdí do venkovních prostor o velikosti 600 x 600 mm a to dle možností. Variantním řešením je umístění jednotek na střeše objektu. Vždy se jedná o individuální řešení na základě prostorových možností každého bytového domu. Při řešení je vždy nutné místo zaměřit a posoudit variantu instalace.

11. Jak porovnat výkon a komfort řízení tepelného čerpadla ?

Důležité je porovnání parametrů při stejných pracovních podmínkách. Topný faktor COP minimálně 3,0, výkon TČ v kW v závislosti na potřebě, objem vody v okruhu (v závislosti na potřebě) a především hlučnost celého systému. Hygienická norma pro ČR je 40 dB v noci a 50 dB v denních hodinách. Standardní součástí dodávky je řídicí systém TČ s možností dálkového přístupu jak pro potřeby uživatele (bytový dům), tak pro servisní společnost. Servisní software sleduje a měří chod celého systému. V případě potřeby lze upravit optimální chod nebo také ihned automaticky nahlásit připadnou poruchu TČ, aby mohl servis reagovat co nejrychleji. Měření a kontrolu lze nastavit tak, aby každou minutu bylo celé zařízení pod kontrolou. Naměřené hodnoty lez použít pro optimalizaci provozu celého systému.

12. Co je to topný faktor?

Výkon TČ je dán součtem energie odebrané z okolního prostředí a elektrické energie dodané pro pohon kompresoru. Rozdíl mezi energií dodanou a získanou udává takzvaný topný faktor. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje v poměru mezi dvěma a půl až čtyřmi jednotkami získané energie ku jedné dodané. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Pozor! Pro porovnání topného faktoru je důležité porovnání při jednotné teplotě vody (používá se vztažnosti ohřáté vody na 35 stupňů Celsia). U některých TČ je toto nahrazováno jinou hodnotou ohřáté vody. Díky tomu jsou dosaženy zdánlivě lepší hodnoty COP. Uživatel tak může být uveden v omyl, který odhalí až skutečný provoz. Proto je dobré prověřit skutečné hodnoty COP u bytového domu, který má za sebou alespoň 1-2 topné sezóny.

 

13. Jak spočítat návratnost tepelného čerpadla ?

To je velmi jednoduché spočítáme cenu zařízení cenu spotřeby na provoz v ekvivalentu provozních nákladů dle místních klimatických podmínek a vyjde nám rovnice jaká nákladovost bude a můžeme jednoduše spočítat nákladovost současnou. Dle zkušenosti můžeme směle počítat návratnost investice do 7 let od instalace. V podstatě zjednodušeně jako poměr výkonu 1:3.

14. Je nějaký příklad řešení úspor? 

Ano příklady jsou a pro lepší objasnění jak vysoká může být úspora při provozu TČ níže daný příklad úspor s návazností jak bude energie dále zdražovat na našem trhu. V současné době se ceny mírně snižují, ale do budoucna opět porostou. Při započítání inflace je výsledek úspor dle následující tabulky. Od částky kterou uspoříte je třeba odečíst vstupní investici a ta je při 40 bytech mezi 1,4-1,6 mil Kč. Takže i přes vysokou pořizovací je TČ velmi úspornou a zajímavou verzí přípravy tepla a teplé vody.

 

Roční úspora

Úspory celkem

1. rok

315 000 Kč

 

2. rok

340 200 Kč

655 200 Kč

3. rok

367 416 Kč

655 200 Kč

4. rok

396 809 Kč

1 419 425 Kč

5. rok

428 554 Kč

1 847 979 Kč

10. rok

629 686 Kč

4 563 267 Kč

15. rok

925 216 Kč

8 552 916 Kč

20. rok

1 359 446 Kč

14 415 019 Kč

Dobré společnosti nabízí možnosti podílení se na nákladech formou splátkování systému nebo provozování tepelné soustavy, vše je na individuálním přístupu a momentální situaci zúčastněných.

 

JAK MÁME POSTUPOVAT?

Napište si o informace na obchod@aiseco.cz nebo si rovnou domluvte nezávaznou informační schůzku s naším specialistou na úspory v bytových domech na čísle 739 577 583 nebo 733 125 180.

Vypočteme Vám úspory, vypracujeme cenovou nabídku, předvedeme vzorové instalace.

 

Přeji hezkou a příjemnou pohodu

Stanislav Smrček a kolektiv