Menu

Jak vybrat optimální plastová okna pro váš domov


V současné době je prakticky každý zájemce o koupi nových oken zahlcen obrovským počtem informací, které se předhánějí ve vychvalování toho či jiného okenního profilu. Velice často jsou jako zásadní faktor zmiňována kritéria, která ve skutečnosti investora a uživatele výrobku spíše matou. Výsledkem jsou pak situace, kdy investor hodnotí nabízené výrobky pouze podle kusých hledisek, ale prakticky nikdy podle toho, co výrobek vlastně umí a čím může investorovi být dlouhodobě prospěšný.

Na jaká kritéria klást při výběru plastového okna důraz?

Především je nutné si uvědomit, že jakákoli budova je v principu technická sestava, jejíž všechny prvky musí být konstruovány použity v souladu s účelem a charakterem stavby (např. splnění požadavků na vzhled stavby, bezpečnost, stínící techniku, dimenzování otopné soustavy, atd.). Jednoduše řečeno jiné požadavky bude mít investor na okenní prvky v novostavbě pasivního domu anebo při rekonstrukci panelového bytu.

Rozlišujte výrobce oken, prodejce a montážní firmu   

Rozlišení subjektu, od kterého okna kupujete, je důležité především s ohledem na poskytovanou záruku. Obecně platí, že záruku za montáž i okna nese ten, kdo okna montuje. Velice často se však jedná o externí montážní firmy, tedy ne přímo výrobce oken. V případě reklamace se pak tato montážní firma obrací na vlastního výrobce daných oken. Další komplikace mohou nastat v případě, kdy výrobcem oken je zahraniční firma, kde je vymahatelnost reklamace daleko komplikovanější, a to i s ohledem na případnou nutnost komunikovat v cizím jazyce.

Tepelně-izolační vlastnosti

V nedávné minulosti byl milně pokládán za hlavní kriterium tepelně-izolačních vlastností oken počet komor. Přitom je již dávno známa skutečnost, že stupeň zlepšení izolačních vlastností klesá úměrně k použitému počtu komor – čím je jich více, tím se jejich vliv méně projeví. Prakticky mohou například systémy s menším počtem komor, díky konstrukční úpravě nebo díky použití speciálního materiálu dosáhnout, stejných nebo i lepších výsledků v energetické bilanci, než dosahují systémy s mnoha komorami.

O něco lepším kritériem je stavební hloubka profilových systémů. I zde však platí, že od určité stavební hloubky nedochází k žádnému významnému zlepšení tepelně-izolačních vlastností oproti nárůstu ceny. Dalším částečně omezujícím faktorem mohou být problémy ve spojení s některými tvary a velikostmi oken, např. okna se šikminami, trojúhelníkové prvky nebo výklopná okna s malou výškou nemusí být v některých případech vůbec vyrobitelná a funkční. Prakticky platí, že čím je stavební hloubka profilů větší, tím jsou okenní konstrukce více omezeny směrem k malým rozměrům (úzká okna) a ostrým úhlům. Z tohoto důvodu vnímáme na trhu momentálně trend k systémům se stavební hloubkou okolo 80 mm, kde se jeví kombinace ceny a tepelně-izolačních vlastností jako nejoptimálnější.

Daleko přesnějším kritériem je hodnota součinitele prostupu tepla Uw, tedy celého okna. Tento údaj zahrnuje nejen parametry profilů, ale i skla, použitého distančního rámečku i velikost okna.

Požadavky na bezpečnost versus větrání pomocí mikroventilace

Dalším důležitým kritériem je třída odolnosti vůči vloupání, která nám sděluje míru odolnosti oken vůči fyzickému násilí. Z řady policejních statistik je patrné, že okna a balkónové dveře jsou zdaleka nejčastějšími místy, kudy zloději pronikají do budovy. Zkušení zloději vypáčí okna či balkonové dveře i během několika vteřin. Proto je smysluplné vybavit především lehce dostupná okna i dveře odpovídajícími bezpečnostními prvky. Praxe ukazuje, že u oken s vyšší třídou odolnosti pachatelé zanechají marných pokusů okna vypáčit a raději se soustředí na lépe napadnutelný objekt.

V určitém rozporu s tématem zabezpečení je funkce mikroventilace – větrávání při zavřeném křídle. Toto spárové větrání „odtěsní“ křídlo v úrovni zhruba 5 milimetrů a zajistí výměnu vzduchu v místnosti. Jedná se o opatření pomocné, které nedokáže nahradit větrání otevřením křídla. Přesto je výhodné tuto možnost využít třeba za větrného počasí.

Ale pozor: mikroventilace = prakticky otevřené okno! V případě vloupání takto „otevřeným“ oknem nevzniká nárok na pojistné plnění.

Na druhou stranu zajištění výměny vzduchu v místnosti je nutností. Téma „vznik plísní“ např. u rekonstruovaných budov osazených novými okny by vydalo na další samostatný článek. Jak tedy tyto 2 témata ideálně zkombinovat? I v této oblasti probíhá v posledních letech intenzivní vývoj, jehož výsledkem je např. zajištění nuceného větrání s rekuperací přes okenní rám.

Individuální vzhled

Především z pohledu koncového uživatele oken je jedním ze zásadních kriterií vzhled/design. Trendy z posledních let ukazují pokles zakázek na bílá okna a naopak významný nárůst objektů s okny barevnými. U plastových oken si může zákazník vybrat z 3 variant, jak svá okna barevně upravit. Nejčastěji jsou používány nakašírované profily (jednostranně nebo oboustranně), kde jsou v nabídce stovky různých barev a dekorů. Druhou alternativou jsou lakované plastové profily, kde si lze vybrat z barevné škály RAL. Poslední alternativou je osazení plastových oken tzv. obložkou (viz obrázek níže), která imituje vzhled hliníkového okna za daleko příznivější cenu.

Kromě výše uvedených kriterií existuje ještě celá řada dalších parametrů více či méně technických, která jsou však víceméně spjata s konkrétním typem budovy (např. požadavky na pasivní dům) nebo s konkrétním požadavkem uživatele objektu (např. zamezení hluku z rušné ulice). Výše uvedený text je tedy především souhrnem nejdůležitějších parametrů, na které by si měl zájemce koupi oken dát pozor.

Na závěr je třeba poznamenat, že i perfektně vyrobené okno splňující veškeré požadavky investora může být znehodnoceno neodbornou a nekvalitní montáží. Tímto tématem a radami na co si dát pozor se budeme zabývat v dalším článku.

 

REHAU, s.r.o.

Ing. Martin Chrt, MBA.

www.rehau.cz