Menu

Požární odolnost a bezpečnost staveb


Požáry bytového domovního fondu (co do počtu požárů) se řadí na první místo mezi odvětvími národního hospodářství. Ve velkých městech představují až třetinu všech požárů. Způsobují nemalé hmotné škody a vybírají si svou daň i na lidských životech. Příčiny se stále opakují: nedbalost dospělých, úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm, provozně technické závady (bez topidel) aj..

Základní požadavky na zajištění požární bezpečnosti bytových domů, které musí v případě požáru stavební objekt splňovat, jsou tyto:

  • Umožnit bezpečnou evakuaci osob z objektu.
  • Bránit šíření požáru mezi byty nebo jinými úseky.
  • Bránit šíření požáru mimo objekt.
  • Umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných pracích.

POŽÁRNÍ POŽADAVKY NA FASÁDY

Požární požadavky na fasády jsou specifikovány v ČSN 73 0810, nicméně textová forma této normy často vede k různým výkladům, které nemusí být vždy jednoznačné. Z tohoto důvodu řada firem či institucí řešila tento problém tak, aby pomohla zpřesnit výklad normy a zpřehlednit aktuální stav.

Rozdíl mezi novostavbou a rekonstrukcí

Problémem a často nepřehledností je především rozdílné řešení zateplení fasády u novostavby a u rekonstrukce a samozřejmě také výšková úroveň stavby. Požární výška objektu je definována jako výška od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Za nadzemní podlaží z hlediska požární bezpečnosti se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,5 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3 m od objektu.

Požární požadavky pro budovy do požární výšky 12 m

Pro budovy s požární výškou do 12 m je možné použití zateplovacího systému bez zvláštních požadavků (s libovolným izolačním materiálem). Toto platí pro většinu rodinných domů, menších bytových domů apod. (neplatí pro všechny další).

 

Požární požadavky pro novostavby požární výšky nad 12 m

Pro vyšší budovy jsou určeny požadavky jak na celý zateplovací systém, tak na tepelný izolant. Čím vyšší je budova, tím přísnější jsou požadavky. Použití pěnového polystyrenu se omezuje pro oblast do výšky 12 m, nad touto oblastí se používá minerální izolace. Výškové stavby nad 30 m se provádějí výhradně z minerálních izolací.

 

Požární požadavky pro rekonstrukce budov požární výšky nad 12 m

Rekonstrukce vyšších budov je obvyklá v kombinaci s pěnovými polystyreny a minerální vlnou, buďto ve formě střídání pásů vlny a EPS, nebo použitím speciálních desek pěnového polystyrenu chráněného minerální vlnou - např. výrobkem Isover Twinner.

 

Závěr

V současné době se předpokládá, že bude provedena revize ČSN 73 0810 s tím, že by se v ní měly promítnout jak zkušenosti z okolních států, tak nejnovější výsledky z požárních měření. Navíc by tato norma měla určitým způsobem řešit i nové typy výrobků v oblasti zateplení fasád jako je výrobek Isover Twinner, který kombinuje výhody šedého polystyrenu a minerální izolace. Bohužel i přes celou řadu požárních zkoušek v PAVUSu (pozn. Požárně atestační a výzkumný ústav stavební) dle ČSN ISO 13785-1 i ISO 13785-2 nejsou dodnes názory některých odborníků z řad požárních specialistů či zaměstnanců hasičských záchranných sborů jednotné v názoru na tento výrobek, a to včetně posouzení odstupových vzdáleností u fasád, kde se dodnes vedou spory, zda lze posuzovat fasádu provedenou tímto výrobkem za požárně uzavřenou plochu, což je aktuálně většinový názor, či nikoliv. Jak pak má investor, realizační firma či projektant volit správné řešení, když ani odborníci nejsou za jedno.

Bohužel vývoj nových výrobků a technologií je dnes výrazně rychlejší než administrativa a s tím související aktualizace norem, zákonů či vyhlášek. Díky těmto nepříjemným zdržením je často velmi složité uvedení inovativních výrobků na trh.

 

Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96

108 03 Praha 10

 

Info linka: 734 123 123

e-mail: info@isover.cz

www.isover.cz