Menu

Dotazy čtenářů


Dotaz

Je užitečné a využitelné Pojištění odpovědnosti členů orgánů a existuje nějaké právní nebo jinak závažné doporučení o vhodnosti uzavřít toto pojištění? Dále by nás zajímalo, zda je možné pojistné hradit z finančních prostředků společenství, nebo si je má hradit každý jeden člen výboru ze svých finančních prostředků?

Děkuji za odpověď.

MUDr. Rostislav Důbrava,  

předseda výboru Společenství vlastníků

Odpověď

Dobrý den pane doktore,

asi jako jakékoliv jiné pojištění. Vždy se to pozná až v  okamžiku, kdy nastane nějaký problém. Doporučuji se zástupcem pojišťovny probrat modelové případy a ověřit si, v kterých případech pojišťovna bude plnit pojistnou událost a ve kterých ne.
Patrně největším „doporučením“ je § 159 NOZ, který mluví o odpovědnosti člena statutárního orgánu právnické osoby obecně, nicméně platí i pro členy výboru společenství vlastníků. Je kladen důraz na odbornou způsobilost, loajálnost a péči dobrého hospodáře. V praxi to vidím asi tak, že pokud byste jako předseda rozhodl o nějaké záležitosti společenství nad rámec pravomocí dané předsedovi (výboru) bez schválení (nebo dokonce v rozporu) shromáždění a nastala by společenství nějaká škoda, pak by bylo možné tuto škodu vymáhat po Vás. Otázkou je, zda by v tomto případě (tedy porušení stanov, případně i NOZ) pojišťovna plnila.
Pojišťují se členové výboru jako voleného orgánu společenství. Tudíž pojistná smlouva bude sjednána se společenstvím, které ji bude hradit. Navíc, pojištění odpovědnosti výboru se standardně sjednává v rámci pojištění nemovitosti. Tím je dáno, že pojistné platí společenství.

Jako doporučení vašeho dalšího postupu uvádím:

  • Nechat si zpracovat návrh na změnu současně platné smlouvy o pojištění nemovitosti s doplněním pojištění odpovědnosti výboru. Je možné, že za stejné peníze (nebo i menší) budete mít dům pojištěn lépe a k tomu i odpovědnost výboru
  • Určitě si nechte zpracovat, předložit typické situace, ve kterých předpokládá pojišťovna pojistné plnění.
  • Oproti tomu rovněž žádejte o seznam výluk, tj. situací, kdy pojišťovna plnit rozhodně nebude. Následně se rozhodněte.

Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům, z. s.

 

Dotaz

Na nadcházející schůzi shromáždění společenství vlastníků budeme v rámci prvého bodu programu schvalovat za účasti notáře stanovy respektující nový Občanský zákoník.  Dále máme v plánu v rámci druhého bodu programu zvolit nový výbor společenství, přičemž bychom již chtěli uplatnit ustanovení nových stanov o možnosti volit za člena výboru  „nevlastníka“ bytové jednotky, tj. nečlena společenství. Nejsme si však jisti, zdali stanovy vstupují v platnost okamžitě po jejich schválení na schůzi (v nových stanovách máme formulaci „stanovy byly schváleny schůzí shromáždění vlastníků dne ….(ten se kryje s datem konání schůze)“ nebo až budou umístěny v rejstříku?

Petr Sysel

Odpověď

Převažující názor právní obce je, že okamžikem schválení usnesení shromážděním vlastníků se stává obsah usnesení účinným. Jinak řečeno, když jako první bod programu schválíte nové stanovy (což přítomný notář osvědčí), pak body další se již řídí obsahem těchto nových stanov (máme ověřeno v konkrétním případu). Tento postup je doporučen i Notářskou komorou.

Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům, z. s.